با ما همراه باشید

پایش اماکن زمستان گذران سن غلات ارتفاعات چهلمیر شهرستان درگز

مدیرجهادکشاورزی شهرستان درگز گفت:پایش اماکن زمستان گذران سن غلات ارتفاعات چهلمیر شهرستان درگز

 

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران،اکبریونسی،مدیرجهادکشاورزی شهرستان درگز گفت:این پایش پیرو پروژه های عملیاتی حفظ نباتات وبا هماهنگی کارشناس مسئول حفظ نباتات برگزار گردید. تعداد شرکت کنندگان 3نفر از همکاران شبکه مراقبت و مسئول حفظ نباتات شهرستان بودند.

اکبریونسی ادامه داد:در این پایش یکروزه به جهت شناسایی کانونهای سن غلات و ردیابی مسیر حرکت سن شهرستان و به دلیل پیش آگاهی و تحلیل خطر آفت مهم سن گندم در سال جاری و آمادگی لازم جهت مدیریت آن ، تعداد 10بوته از هر 4 ارتفاع ( 700تا 850متر) چهلمیر مورد بررسی واقع گردید. در پایان پس از بررسی ، میانگین وزنی سن ماده 115 میلی گرم با طول 10.9میلی متر و عرض 7.3میلی متر و میانگین وزنی سن نر 110 میلیگرم با طول 10.7و عرض 7.1میلیمتر با نسبت جنسی 80درصد سن های نر و 20 درصد سن های ماده انجام گردید. عمده پوشش منطقه گرامینه ها می باشد و به طور میانگین زیر هر بوته 2عدد سن زنده شمارش شد.

وی افزود:با توجه به مستندات پایش، نسبت به سال گذشته از وزن کمتری برخوردار بوده ولی جمعیت آن افزایش داشته اشت.

 

 

منبع:روابط عمومی جهاد کشاورزی درگز